Dle klinické studie z reálné klinické praxe poskytuje léčba afatinibem (Giotrif®) následovaným osimertinibem pacientům s NSCLC s mutací EGFR medián doby bez chemoterapie v délce 27,6 měsíců

Autor: eliska | Zpravodaj | 15. 11. 2018
  • GioTag je první globální klinickou studií z reálné klinické praxe, která vyhodnocuje dopad sekvenční cílené léčby u pacientů s nejčastější mutací způsobující rezistenci na léčbu1
  • Výsledky byly publikovány v časopise Future Oncology1

Praha, Česká republika, 19. října 2018 (Boehringer Ingelheim) – Společnost Boehringer Ingelheim oznámila výsledky retrospektivní klinické studie GioTag, která zkoumala dopad léčby přípravkem Giotrif® v první linii a přípravkem osimertinib ve druhé linii u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s  mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR M+) se získanou mutací T790M, nejčastějším mechanismem rezistence na léčbu první a druhou generací inhibitorů tyrosinkinázy (TKIs) EGFR. Výsledky studie zveřejněné v časopise Future Oncology ukázaly, že sekvenční strategie léčby účinně oddaluje použití následné chemoterapie.

Medián doby na sekvenční léčbě afatinibem a osimertinibem byl v této studii 27,6 měsíců. Klinický přínos byl zjištěn u všech podskupin pacientů z reálné klinické praxe, zvláště nadějné výsledky pak byly zjištěny u pacientů s delecí v exonu 19 (medián doby na léčbě 30,3 měsíců) a asijských pacientů (medián doby na léčbě 46,7 měsíců). 2letá a 2,5letá míra přežití byly 78,9 % respektive 68,8 %.1

15,3 % pacientů zařazených do studie mělo při zahájení léčby horší výkonnostní stav (ECOG performance status ≥2), což často bývá důvod k nezařazení do klinických studií.1

Osimertinib je sice účinný v první linii léčby,2 avšak k dispozici nejsou schválené možnosti následné léčby TKI, následkem čehož je řada pacientů po progresi na osimertinibu léčena chemoterapií.1 Výsledky naznačují, že by sekvenční léčba afatinibem a osimertinibem mohla nabídnout stabilní klinický přínos podstatnému počtu pacientů, u kterých by oddálila podávání chemoterapie.1

„S tím, jak přibývá cílených léčebných alternativ, narůstá důležitost pochopení dopadu multi-liniové cílené léčby na zdraví pacientů,“ řekl Dr. Maximilian J. Hochmair, onkolog z Oddělení plicní a intenzivní medicíny nemocnice Otto Wagnera a koordinující zkoušející v klinické studii GioTag. „Výsledky klinické studie GioTag dokládají, že sekvenční léčba afatinibem a osimertinibem je atraktivní strategií léčby u podstatného počtu pacientů s NSCLC s mutací EGFR, kterým nabízí stabilní klinický přínos, a kterým, což je klíčové, nabízí oddálení nutnosti nasazení chemoterapie.“

Dr. Victoria Zazulina, vedoucí pracovnice Oddělení pro solidní tumory ve společnosti Boehringer Ingelheim, řekla: „Na Světové konferenci pro plicní karcinom jsme viděli výsledky nedávno uskutečněného globální průzkumu, dle kterých řada lékařů cítí, že nemá dostatek informací pro kompetentní rozhodování o tom, jak nejlépe využít dostupné léčebné alternativy u pacientů s EGFR M+ NSCLC. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici randomizovaná data, by jim data z  reálné klinické praxe mohla pomoci se rozhodovat informovaněji a kompetentněji. GioTag je první globální klinickou studií u pacientů s EGFR M+ NSCLC, která zkoumá sekvenční cílenou léčbu tak, jak byla podávána v běžné klinické praxi. Výsledky studie nám pomohou lépe porozumět použití EGFR TKIs i po první linii léčby k maximálnímu využití dlouhodobého účinku cílené léčby NSCLC.”

Výsledky nedávno provedené mezinárodní studie zjišťující postoje lékařů k sekvenční léčbě u pacientů s EGFR M+ NSCLC jsou k dispozici zde. Kompletní výsledky studie GioTag budou zveřejněny na nadcházející mezinárodní medicínské konferenci.


O afatinibu

Afatinib je schválen v mnoha zemích po celém světě včetně EU, Japonska, Číny, Tchaj-wanu a Kanady pod produktovým názvem Giotrif®, v USA jako Gilotrif® a v Indii jako Xovoltib®, pro použití u pacientů se specifickými typy EGFR M+ NSCLC. Afatinib je také schválen v EU, USA a na dalších trzích pro léčbu pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic, jejichž onemocnění progredovalo při nebo po platinové chemoterapii. S ohledem na to, že se registrační podmínky liší dle dané země, informujte se, prosíme, v Souhrnu údajů o léčivém přípravku platném v dané zemi.

Boehringer Ingelheim v onkologii

Onkologická onemocnění nám berou naše nejmilejší, čas i nevyužitý potenciál. Společnost Boehringer Ingelheim bojuje proti nádorovým onemocněním a poskytuje tak novou naději pacientům. Spolupracujeme s onkologickou odbornou veřejností tak, abychom mohli přinášet z vědeckého hlediska průlomová léčebná řešení a mohli tak zlepšit kvalitu života pacientů. Primární oblastí našeho zájmu jsou plicní a gastrointestinální nádory, u nichž se snažíme přinášet průlomová léčiva, která mohou pomoci zvítězit nad rakovinou. Naše odhodlání přinášet nová řešení vedla k vývoji inovativních přípravků k léčbě karcinomu plic, přičemž i v oblasti léčby dalších nádorů zaznamenáváme významné úspěchy díky unikátnímu výzkumu molekul zaměřených na nádorové buňky, imunoonkologické léky a inovativní kombinované postupy boje proti řadě onkologických onemocnění.

Boehringer Ingelheim

Cílem inovativní farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim, která se orientuje na výzkum léčivých přípravků, je zlepšování zdraví a kvality života pacientů. Důraz je přitom kladen na onemocnění, u kterých dosud nebylo nalezeno uspokojivé léčebné řešení. Společnost se proto zaměřuje na vývoj inovativních léčivých přípravků, které mohou pacientům prodloužit život. V oblasti zvířecí medicíny je Boehringer Ingelheim zastáncem pokročilé prevence.

Boehringer Ingelheim byl jako rodinná firma založen v roce 1885 a dnes patří mezi 20 vedoucích farmaceutických společností. Jeho 50 tisíc zaměstnanců denně přináší hodnotu pacientům skrze inovativní práci ve třech hlavních obchodních oblastech: humánní léčivé přípravky, zvířecí medicína a biofarmacie. V roce 2017 dosáhla společnost čistých tržeb ve výši téměř 18,1 miliard eur. Výdaje vynakládané na výzkum a vývoj přitom přesáhly 3 miliardy eur, což představuje 17 % čistých tržeb.

Boehringer Ingelheim jako rodinná firma plánuje v horizontu generací a dbá na dlouhodobý úspěch spíše než na krátkodobý zisk. Společnost proto využívá organického růstu z vlastních zdrojů, přičemž je zároveň otevřena novým partnerstvím a strategickým aliancím v oblasti výzkumu. Ve všem, co dělá, společnost Boehringer Ingelheim chápe svou přirozenou odpovědnost vůči lidem a svému okolí.

Více informací je k dispozici na http://www.boehringer-ingelheim.com nebo v naší výroční zprávě na: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

 

Další informace

www.facebook.com/boehringeringelheim
www.twitter.com/Boehringer
www.youtube.com/user/boehringeringelheim

 

Zdroje

  1. MJ Hochmair et al. Sequential treatment with afatinib and osimertinib in patients with EGFR mutation-positive NSCLC: an observational study. Future Oncol. (2018) doi:10.2217/fon-2018-0711. https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/fon-2018-0711

  2. Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J, et al. Osimertinib in untreated EGFR-mutated advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2018;378(2):113-125.