EPIDEMIE 21. STOLETÍ

Autor: eliska | Zpravodaj | 23. 4. 2017

Ředitelka Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andrea Vrbovská, MBA si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

EPIDEMIE 21. STOLETÍ

která proběhne dne 11. 5. 2017 od 10.00 hod. do 18.00 hod.

v Nemocnici Na Bulovce v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky (pavilon 15).

Konference se koná pod záštitou europoslankyně Ing. Kateřiny Konečné a ve spolupráci s Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR.

 

PROGRAM:

10:00 hod. – ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Úvodní slovo ředitelky Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andrey
Vrbovské, MBA , europoslankyně Ing. Kateřiny Konečné a ředitelky
Kanceláře WHO v ČR MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH
10:20 hod. – PROBLEMATIKA Z POHLEDU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči
MUDr. Sylvie Kvášová, vedoucí oddělení epidemiologie odboru ochrany veřejného zdraví MZ
11:00 hod. – INFEKČNÍ NEMOCI VČERA, DNES A ZÍTRA: ÚVOD DO PROBLEMATIKY
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních,
parazitárních a tropických nemocí NNB
11:20 hod. – SARS, MERS
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB
11:40 hod. – EPIDEMIE CHŘIPKY NA ÚZEMÍ ČR V POSLEDNÍCH TŘECH LETECH
MUDr. Kristýna Herrmannová, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB
12:00 hod. – EPIDEMIOLOGICKÉ PŘEHLEDY CHŘIPKY V SEZÓNĚ 2016/2017
MUDr. Martina Havlíčková, CSc., Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
12:20 hod. – MOŽNOSTI VYŠETŘOVÁNÍ RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ
MUDr. Blanka Horová, Oddělení klinické mikrobiologie NNB
12:40 hod. – DISKUZE
13:00 hod. – PAUZA (30 min.)
13:30 hod. – TISKOVÁ KONFERENCE PRO NOVINÁŘE/PROHLÍDKA PODZEMNÍ NEMOCNICE
14:30 hod. – HIV A RESPIRAČNÍ INFEKCE

Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc., přednosta Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB
14:50 hod. – PNEUMOCYSTOVÉ ZÁNĚTY PLIC U HIV POZITIVNÍCH
MUDr. David Jilich a MUDr. Miroslav Helcl, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB
15:10 hod. – ENTEROBACTERIACEAE PRODUKUJÚCE KARBAPENEMÁZU – REÁLNA HROZBA NOZOKOMIÁLNYCH EPIDÉMIÍ NA PRAHU „POSTANTIBIOTICKÉ ÉRY“
MUDr. Ivan Vojtech, zástupce přednosty Klinika infektológie a geografickej medicíny UN Bratislava MUDr. Mgr. Juliana Pašková, MPH, nemocniční epidemiolog, Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie UN Bratislava
15:30 hod. – VIRUS ZIKA
MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB
15:50 hod. – MALÁRIE
RNDr. Lenka Richterová, Oddělení klinické mikrobiologie NNB
16:10 hod. – PNEUMOCOCCAL DISEASES
Dr. Andrea Mitchell BSc., PhD., Institute of Microbiology and Infection University of Birmingham
16:30 hod. – DISKUZE
17:30 hod. – ZAKONČENÍ KONFERENCE

 

Pozvánka