Kombinovaná tableta usnadní život starším pacientům po srdeční příhodě

Autor: Redakce | Zpravodaj | 19. 3. 2017

Praha, 20. března 2017

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je součástí projektu SECURE, ve kterém se zjišťuje účinnost kombinované tablety zahrnující léky pro sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů ve věku nad 65 let. Studie má zhodnotit potenciální přínos kombinované tablety ve srovnání s běžnou terapií (tří samostatných léků).

Projekt SECURE byl zahájen v roce 2015 a bude probíhat až do roku 2020. Podílí se na něm jedenáct organizací z osmi evropských zemí. Do studie bude postupně zařazeno 3 206 pacientů, z toho 250 z České republiky. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze spolupracuje s dalšími nemocnicemi z ČR, nejvíce pacientů (celkem 70) bude z VFN a po cca 30 pacientech z ostatních zařízení. K dnešnímu dni je v ČR randomizováno 52 pacientů, z toho 26 ve VFN.

V první fázi projektu proběhla příprava a schvalování studie na mezinárodní i lokální úrovni. V České republice bylo provádění klinického hodnocení SECURE povoleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, multicentrickou etickou komisí a zároveň i lokálními etickými komisemi všech center účastnících se projektu v ČR.

Ve druhé fázi byla nejprve ve všech zúčastněných zemích iniciována samotná centra a poté již proběhl nábor pacientů do studie. V současné době je otevřeno 61 z téměř 80 center v rámci Evropy. V České republice už funguje všech sedm řešitelských pracovišť (v jednání je zařazení dalšího nového centra – Nemocnice Podlesí a.s., které již řešíme s etickou komisí). „Do studie bylo randomizováno ke dni 25. 2. 2017, 354 pacientů, z toho 52 z ČR, což je velký úspěch celého českého týmu. Pacienti chodí na pravidelné 3- a 6-ti měsíční kontroly. Při nich dostávají studijní medikaci, kterou následně samostatně užívají,“ vysvětluje doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D., primář II. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Cílem projektu je prokázat, že zjednodušení léčby díky kombinované tabletě (polypill) je efektivnější ve srovnání se základní běžnou terapií. Pacienti nad 65 let, kteří prodělali koronární příhodu, budou v rámci sekundární prevence akutního infarktu myokardu užívat pouze jednu kombinovanou tabletu, na rozdíl od běžné terapie, při níž užívali 3 léky samostatně. Jedna tableta obsahuje 3 složky (atorvastatin – acetylsalicylová kyselina – ramipril). Vedlejším výsledkem projektu je zhodnocení ekonomického dopadu a porovnání regionálních rozdílů.

Projekt je podpořen v rámci programu EU Horizont 2020. VFN se na projektu podílí jako jeden z členů mezinárodního konsorcia. Koordinátorem projektu je Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ze Španělska.

 

Pro další informace:

Petra Pekařová, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: petra.pekarova@vfn.cz, tel.: 602 113 645

Regina Rothová, AMI Communications, e-mail: regina.rothova@amic.cz, tel.: 724 012 629

 


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 


O projektu SECURE

www.vfn.cz/projekt-secure/

Projekt SECURE Secondary prEvention of CardiovascUlaR disease in the Elderly trial SECURE

 

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2015

Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2020

Rozpočet projektu: celkem 5 998 786 EUR, z toho pro VFN 242 125 EUR,

bez spolufinancování z vlastních zdrojů VFN

Garant projektu (pracoviště): II. interní klinika VFN a 1. LF UK

Registrační číslo projektu: 633765 – SECURE – H2020-PHC-2014-2015/H2020-PHC-2014-two-stage

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and

innovation programme under grant agreement No 633765