Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou

Autor: Redakce | Zpravodaj | 19. 4. 2016

Psychiatrická rehabilitace má kromě humánního aspektu i velký ekonomický význam tím, že zkracuje dobu hospitalizace a usnadňuje spolupráci s nemocným, zkracuje pracovní neschopnost a zabraňuje invalidizaci duševně nemocných. Nabídka psychiatrických rehabilitačních technik a programů významně redukuje náklady léčby a snižuje důsledky psychických onemocnění.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze realizuje od ledna 2015 projekt „Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou“, NF-CZ11-OV-2-023-2015. Tento projekt s rozpočtem
10 057 304 Kč je z 80 % podpořen grantem z Norska v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ a 20 % rozpočtu spolufinancuje nemocnice z vlastních zdrojů.

Hlavní podstatou projektu, který je realizován na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK, je zajištění komplexnosti resocializace, usnadňující pacientům návrat jak zpět do rodiny, tak do společnosti. Jedná se především o rozšíření spektra aktivit nemocných a vytvoření prostor pro tyto aktivity, o stálou nabídku otevřených edukačních programů, vznik nových míst pro setkávání lidí s podobnými problémy a nezbytné zvýšení kompetencí personálu pečujícího o duševně nemocné. Díky realizaci projektu bude implementován nový systém ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů. Cílem projektu je zejména zlepšení současného stavu v oblasti poskytování psychiatrické péče.

Uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím:

  • úprav a vybavení stávajících prostor rehabilitace;

  • vybudování terapeutické zahrady;

  • zřízení bezpečného bezbariérového přístupu;

  • rekonstrukce přístupové cesty k terapeutické zahradě;

  • integračních aktivit probíhajících v chráněné dílně a v integračním centru;

  • přizpůsobení a vybavení venkovních prostor pro psychoedukaci a integraci duševně nemocných;

  • vzdělávání odborného personálu.

Důvodem realizace projektu je především prostřednictvím nově vybudovaných, upravených a vybavených prostor přizpůsobit aktivizační programy individuálním potřebám nemocných a zajistit bezbariérovou
a nestigmatizující péči. V oblasti vzdělávání a podpory zdravotníků pečujících o duševně nemocné je zásadní zvýšení odbornosti, profesionality a schopnosti vcítění, což je klíčem k navození důvěry a spolupráce mezi nemocným a zdravotníkem.

Realizací projektu dosáhneme implementace nového systému ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů. Propojením stávajících rehabilitačních součástí kliniky s nově vytvořenými v rámci projektu vzniká komplexní centrum zajišťující rehabilitaci duševně nemocných na všech úrovních péče.“ uvádí prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK.

Pro další informace:

Filip Brož, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: filip.broz@vfn.cz, tel: 607 082 521

Zuzana Fišarová, Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, e-mail: zuzana.fisarova@vfn.cz, tel. 224 965 339

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

O Norských fondech a o Programu CZ11 Veřejné zdraví

www.eeagrants.cz

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi

 

Celkovým cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů a posílit bilaterální vztahy mezi Českou republikou a subjekty z Norska.

Program CZ11 Veřejné zdraví se skládá ze dvou programových oblastí – psychiatrické péče a péče o děti. Cílem programu je napomoci cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče. Program napomáhá zlepšení zdravotní péče v oblastech, které jsou dlouhodobě podfinancovány a jejichž rozvoj je pod úrovní vyspělých zemí EU a EHP. Oblast psychiatrické péče je v rámci programu zaměřena na zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče.