Nové poznatky v léčbě CHOPN potvrzují přínosy duální bronchodilatační léčby kombinací LAMA/LABA

Autor: Redakce | Zpravodaj | 26. 7. 2018

Vídeň, 27. července 2018 (Boehringer Ingelheim) – Prevence a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se stává stále významnější prioritou v rámci celosvětové zdravotnické oblasti, přičemž Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že do roku 2030 půjde o třetí nejčastější příčinu úmrtí. Ve světle této informace se koncem května setkali ve Vídni přední odborníci na respirační onemocnění při příležitosti konání konference CEE Respiratory Expert Forum s cílem diskutovat o nových poznatcích v léčbě CHOPN, a jaký vliv mohou tyto poznatky přinést do budoucnosti managementu tohoto onemocnění.

Dvoudenní setkání s účastí více než 130 pneumologů ze 13 zemí uspořádala společnost Boehringer Ingelheim, která dlouhodobě patří mezi přední farmaceutické společnosti v oblasti léčby plicních onemocnění.

Mezi přednášejícími z řad mezinárodních odborníků vystoupila i Dr. Sarah Jarvis z Velké Británie k tématu exacerbací CHOPN: „Středně těžké až těžké exacerbace CHOPN mohou významně omezit až znemožnit běžný život pacientů, mohou vést ke ztrátě plicních funkcí, zvyšovat potřebu vyhledávat intenzivní lékařskou péči včetně hospitalizace, a v nejvážnějších případech mohou zapříčinit i smrt pacienta. Proto je tak důležité, abychom se pokusili podobným situacím preventivně zabránit.“

Potlačení projevů CHOPN a snížení rizika vzniku exacerbací jsou klíčovými cíli léčby CHOPN. Dlouhodobý výhled u pacientů po hospitalizaci z důvodu exacerbace CHOPN je nepříznivý, přičemž každý druhý pacient po prodělání této závažné příhody umírá do 5 let. Dle doporučení mezinárodní iniciativy pro léčbu CHOPN GOLD 2018 hraje ústřední roli v managementu terapie CHOPN duální bronchodilatační léčba LAMA/LABA, která pomáhá dosahovat stanovených léčebných cílů,2 a kterou reprezentuje například kombinace tiotropium/olodaterol.

Odborníci ze společnosti Boehringer Ingelheim zkoumali účinnost a bezpečnost kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN v rámci rozsáhlé klinické studii fáze III s názvem TOviTO®, které se účastnilo vice než 16 000 osob. Poslední a závěrečnou klinickou studií v programu TOviTO® byla studie DYNAGITO®, jejímž primárním cílem bylo zjistit, zda je kombinace LAMA/LABA (tiotropium/olodaterol 5/5µg) účinnější v prevenci výskytu středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN ve srovnání se standardní léčbou samotným tiotropiem (5 µg). Nedávno zveřejněné výsledky ukázaly, že u pacientů s CHOPN léčivý přípravek Spiolto® Respimat® (tiotropium/olodaterol 5/5µg) snižuje (numericky) míru výskytu středně těžkých až těžkých exacerbací ve srovnání s přípravkem Spiriva® Respimat® (tiotropium 5 µg).1 Během studie rovněž nebyly zaznamenány žádné nepředvídatelné nežádoucí účinky nebo nová bezpečnostní rizika. Data zároveň ukazují, že bezpečnostní profily obou přípravků jsou si podobné.

V reakci na výsledky studie DYNAGITO® uvedl docent Arschang Valipour následující: „Víme, že tiotropium je nejvíce předepisovaný lék rámci léčby CHOPN na světě. Nicméně výsledky programu klinických studií TOviTO® potvrzují doporučení odborníků, že duální bronchodilatační léčba hraje ústřední roli v managementu osob s CHOPN a že terapie kombinací tiotropium/olodaterol zlepšuje funkce plic, potlačuje projevy CHOPN – zejména dušnost a zvyšuje kvalitu života ve srovnání s léčbou samotným tiotropiem, a to již od počátečních stádií onemocnění.“

„Data získaná ve studii DYNAGITO® významně přispívají k tomu, co zatím víme o účincích duální bronchodilatační léčby CHOPN. Výsledky naznačují, že ve srovnání se standardní léčbou tiotropiem, náročným komparátorem, který sám o sobě dlouhodobě prokazuje schopnost snižovat riziko výskytu exacerbací v reálné praxi, lze snížit míru středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN, pokud jsou pacienti léčeni kombinací tiotropium/olodaterol. Je také důležité poznamenat, že získané výsledky jsou ve shodě s aktuálními doporučeními mezinárodní iniciativy GOLD, pokud jde o ústřední roli kombinace LAMA/LABA v managementu léčby pacientů s CHOPN.“

Závěrem docent Arschang Valipour řekl: „Osobně považuji výsledky studie DYNAGITO® za poslední milník 5leté cesty, který rozhodl, že kombinace dvou bronchodilatačních léků je lepší ve srovnání s jedním. Máme rozsáhlou databázi přesvědčivých důkazů o účinnosti duální kombinace LAMA/LABA a jejích přínosech pro pacienty s CHOPN.


1 Přestože předem stanovená míra významnosti studie p<0,01 pro primární cíl nebyla splněna, studie ukázala, že léčba kombinací tiotropium/olodaterol 5/5 µg měla za následek 7% pokles míry výskytu středně těžkých až těžkých exacerbací CHOPN (p=0,0498) ve srovnání se léčbou samotným tiotropiem (5 µg).3