Novinky v léčbě krvácivých stavů budou sdílet odborníci na kongresu v Hradci Králové

Autor: Redakce | Zpravodaj | 15. 5. 2019

Hradec Králové, 16. května 2019 (prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.)

Na mezioborové lékařské konferenci v Hradci Králové se od 16. do 18. května sejdou odborníci na léčbu krvácivých stavů. XXVI. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze se koná v Kongresovém centru v Aldisu. „Letos tu máme přes 400 registrovaných účastníků, 28 firem a odezní zde 55 ústních příspěvků a 16 posterů. Každoročně stoupající zájem nám dělá radost. Z takového sdílení poznatků pak předně těží naši pacienti,“ říká za organizátory prezident konference prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Od hematologů přes kardiology, ortopedy a další až k porodníkům

Tradiční Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze zajímá všechny lékaře a vysokoškoláky, kteří se zabývají krevním srážením ve všech oblastech medicíny od teoretických oborů až po organizaci péče o nemocné. Trombóza ohrožuje pacienty širokého spektra oborů. Stejně tak je důležitá otázka stavění krvácení. V tom je význam hemostatické rovnováhy. Proto na konferenci dorazili hematologové, angiologové, kteří se zabývají diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění krevních a lymfatických cév, dále kardiologové, neurologové pečující o mozkové příhody, gynekologové a porodníci, pediatři, lékaři z intenzivní péče, chirurgové, ortopedi a specialisté celé řady dalších oborů, kde může dojít ke krvácení či trombóze. „Tématem jsou jednak geneticky podmíněné krvácivé a trombofilní stavy a pak také získané poruchy krevního srážení, jako je hemofilie, trombofilie, žilní a tepenné trombózy nebo třeba poporodní krvácení,“ upřesňuje profesor Malý.

Jak nezemřít na infarkt nebo nepřitížit nemocným ledvinám lékem Warfarin

Aktuální problémy poruch hemostázy a jejich léčení se řeší v samostatných odborných sympóziích, na něž byla konference rozčleněna. Pro zasvěcené jde o pečlivě volenou, pestrou paletu zajímavých témat.

Nefroložky prof. MUDr. R. Ryšavá a prof. MUDr. S. Dusilová-Sulková budou například vysvětlovat, proč se lékaři jejich oboru raději vyhýbají Warfarinu, tedy nejstaršímu léku, který se na léčbu trombóz užívá a je doposud jedním z nejlevnějších. „My ho moc nepoužíváme – už ho nahradily nové léky. Ale stále je v kurzu, ač má řadu vedlejších účinků a působí například řídnutí kostí. Pozvané odbornice vysvětlí, jak Warfarin působí proti ledvinám a proč je jeho užívání nebezpečné,“ uvádí profesor Malý.

Prof. MUDr. Jan Harrer, CSc. se bude věnovat plicní embolektomii. „Profesor Harrer je excelentní hrudní chirurg, který dokáže vyjmout embol přímo z plicní tepny a zachránit pacientovi s plicní embolií život,“ vysvětluje profesor Malý.

Jeden z dalších velmi zajímavých příspěvků přednese prof. Ing. J. E. Dyr. Bude hovořit o generaci trombinu, destičkách, erytrocytech a degradaci koronárních trombů. „Profesor Dyr posluchače zasvětí do zákonitostí, proč některý pacient trombotizuje více a častěji a jiný méně. Zkoumá v laboratoři tromby a u uzávěrů věnčitých tepen zjišťuje, že nejsou uniformní, že zde existují různé změny, které nám pomohou ledacos vysvětlit,“ říká profesor Malý.

Angiologové doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. a MUDr. Tomáš Veleta se budou zabývat domácí léčbou plicní embolie. V praxi jde o novinku, protože s touto diagnózou se pacienti doposud léčili pouze v nemocnicích. „Ukázalo se, že domácí léčba není za dodržení určitých podmínek nebezpečná, má stejné výsledky jako léčba nemocniční, pacient oceňuje výhody domácího prostředí a v neposlední řadě je to pro zdravotnický systém levnější,“ vysvětluje profesor Jaroslav Malý. Pro vyhodnocení, kdo se má léčit v nemocnici a kdo doma, se používá skórovací systém. Obodovány jsou při něm rizikové příznaky jako jsou předchozí embólie, bolesti na hrudi, poruchy srdeční činnosti, dušnost nebo rodinná anamnéza. Výsledný součet bodů napoví, zda je pacient bezprostředně ohrožen na životě nebo zda se může léčit doma. Mimo nemocniční zařízení by se pak podle odhadů mohla léčit až polovina pacientů.

K lepší prevenci infarktu myokardu přispěje přednáška prof. MUDr. Z. Moťovské, které promluví o protidestičkové léčbě. Nitrocévní shlukování destiček ve věnčitých cévách je podkladem srdečního i mozkového infarktu. „Profesorka Moťovská umí skvěle poreferovat o nadějných výsledcích v lékové protidestičkové léčbě,“ říká profesor Malý.

Prestižní česko-slovenské kongresy se konají více než čtvrt stolení

XXVI. Československá konference o trombóze a hemostáze je v ČR i na Slovensku doposud největším setkáním zainteresovaných odborníků v obou zemích. Na samém počátku před 27 lety uspořádali prof. Jaroslav Malý a prof. Peter Kubisz její nultý ročník v Martině a od té doby se v liché roky koná v ČR a v sudé na Slovensku. Toto setkání inspirovalo později řadu dalších odborníků k podobné výměně zkušeností. Pořadatelskými organizacemi konference jsou Česká společnost pro trombózu a hemostázu se spoluorganizátory Slovenskou spoločnosťou pre hemostázu a trombózu a Českou hematologickou společností. Prezidenty konference jsou prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. za českou stranu a prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. za slovenskou stranu. Organizačně konferenci tradičně připravovali pracovníci IV. Interní hematologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové v čele s přednostou kliniky doc. MUDr. Pavlem Žákem, Ph.D. a doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D. ve spolupráci s doc. MUDr. Radovanem Malým, PhD. Součástí kongresu je běh na 2019 metrů, který pomáhá organizovat Nadační fond Aquapura a výtěžek z běhu bude poskytnut na léčbu nemocných s trombofilními stavy. Královéhradeckou sounáležitostí je pak udělování Rokitanského diplomu jednomu z přednášejících, nazvaného podle rakouského lékaře a rodilého Hradečáka Karla Rokitanského. Ten již v 19. století popsal excelentně proces srážení krve. „Letošním oceněným je primář hematologické kliniky FN Ostrava MUDr. Jaromír Gumulec. Obor propaguje již léta. Věnuje se ledvinovým onemocněním trombocytopenické purpuře a syndromu aHUS. Na kongresu přednese Rokitanského přednášku na téma trombotických trombocytů,“ prozrazuje profesor Malý.