Platforma pro IPF v regionu střední a východní Evropy slaví 5. výročí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 10. 4. 2019

Vídeň, 11. dubna 2019 (Boehringer Ingelheim) – Idiopatická plicní fibróza (IPF) je fatální plicní onemocnění, které postihuje přibližně 3 miliony osob na celém světě1,2,3. Způsobuje trvalé zjizvení plic, potíže při dýchání a snižuje množství kyslíku, které jsou plíce schopny distribuovat jednotlivým orgánům4. Ve dnech 1. a 2. dubna proběhlo v Ženevě při příležitosti pátého výročí Platformy pro IPF regionu střední a východní Evropy (CIPF) setkání předních odborníků s cílem seznámit se s nejnovějšími poznatky v této oblasti a oslavit páté výročí platformy CIPF založené v roce 2015.

Progrese IPF je variabilní a nepředvídatelná, výsledkem je však vždy postupný a nevratný pokles plicních funkcí1. Prognóza přežití pacientů s IPF je různá, medián se však pohybuje okolo 2–3 let od stanovení diagnózy5. IPF by proto měla být ze strany společnosti věnována stejná pozornost, jako je tomu například u onkologie.

Podporovatelem CIPF je společnost Boehringer Ingelheim, která je dlouhodobě lídrem na poli respirační medicíny. Smyslem platformy je propojit odborníky  různých odborností  za účelem diskuse a výměny poznatků a zkušeností, které by mohly přispět ke zlepšení léčby IPF v zemích střední a východní Evropy. Stanovení diagnózy  IPF vyžaduje multidisciplinární přístup a vysokou úroveň znalostí a zkušeností odborníků. Je nutné dodat, že v oblasti IPF panuje vysoká neuspokojená potřeba po bezpečné a účinné léčbě, která bude schopna zvrátit vývoj onemocnění zpomalením její progrese. Toto jsou některá z klíčových témat, kvůli kterým byla platforma CIPF založena.

Ve svém projevu na pátém setkání CIPF řekl profesor Alan Altraja, přednosta Pneumologické kliniky Univerzitní nemocnice v estonském Tartu, následující: „Podíváme-li se na minulá setkání CIPF, můžeme být pyšní na to, čeho jsme dosáhli. Léčba IPF ještě před lety zaznamenávala skromné výsledky. V současné době několik zemí v regionu střední a východní Evropy vyčlenilo centra se speciálním zaměřením na intersticiální plicní procesy (IPP) a díky několika workshopům se nám podařilo zvýšit povědomí a znalosti v oblasti radiologie IPP a patologie. Dalším obrovským úspěchem je, že nyní máme mezinárodní doporučení pro léčbu pacientů s IPF.“

„Od chvíle, kdy začaly být k dispozici antifibrotické léky, se změnilo hodně,“ konstatoval profesor Yochai Adir z pneumologického oddělení Lady Davis Carmel Medical Center v izraelské Haifě. „Ještě před několika lety nebyly ve většině zemí střední a východní Evropy k dispozici schválené léčebné postupy. Během posledních 5 let ale došlo k výraznému pokroku v oblasti léčebných možností, především díky práci a vytrvalosti lékařů v každodenní klinické praxi. Nintedanib, jedna z účinných látek v současnosti schválených pro léčbu IPF, prokázala napřič třemi klinickými studiemi schopnost účinně a konzistentně zpomalovat progresi IPF. Nejnovější data ze studie INPULSIS®-ON navíc poskytují důkazní materiál, že nintedanib zpomaluje progresi IPF za hranici 4 let s konzistentní bezpečností.“