Pražský GrandPark rozšiřuje kapacitu lůžek pro lidi s Alzheimerem

Autor: eliska | Zpravodaj | 4. 1. 2017

Praha, 5. ledna 2017 – Nový Domov pro seniory GrandPark v Praze-Štěrboholech má kapacitu 150 lůžek, z toho dvě třetiny jsou určeny pro Domov se zvláštním režimem. „To znamená, že naše zaměření je z větší části na klienty se sníženou soběstačností, většinou s diagnózou Alzheimerovy nemoci,“ říká ředitel domova Pavel Ritschel. Vzhledem k tomu, že v Praze je počet lůžek pro takto nemocné osoby stále nedostačující, i GrandPark se rychle zaplňuje. „Nové klienty přijímáme od začátku prosince každý den. Momentálně využívá naší péče již třicítka klientů,“ dodává Ritschel.

Nová lůžka pro seniory se sníženou soběstačností jsou v Praze velmi potřebná. To potvrzuje MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., první místopředseda České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP a člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. „Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste stále rychleji, nejvíce takto nemocných osob je v Praze a ve Středočeském kraji. Tito lidé většinou v určitém stádiu již vyžadují odbornou péči,“ vysvětluje Kalvach V České republice je v současnosti již více než 150 tisíc lidí trpících Alzheimerovou nemocí, z toho v Praze téměř 20 tisíc, ve Středočeském kraji dalších 17,5 tisíc.

Výstavba pražského GrandParku začala v říjnu 2015, první klienty začal přijímat již 1. prosince 2016. „Pozitivním faktem je, že se nám daří stavět kvalitní pobytová zařízení pro seniory se sníženou soběstačností za několikanásobně nižší náklady, než je tomu většinou u státních zařízení,“ hodnotí projekt Ľubomír Vais, předseda představenstva společnosti GrandPark, a. s., která v současnosti provozuje již tři domovy pro seniory s celkovou kapacitou 448 lůžek.

„Než jsme se rozhodli pro výstavbu domova pro seniory ve Štěrboholech, zjišťovali jsme si samozřejmě, jaká je v Praze situace. Bylo jasné, že stále nedostačuje,“ říká Ľubomír Vais. Podle veřejné databáze ČSÚ bylo v Praze v roce 2013 celkem 25 domovů pro seniory s celkovou kapacitou 2.439 lůžek a 7 domovů se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 444 lůžek. Od té doby zde bylo otevřeno několik dalších zařízení, nicméně v roce 2015 bylo v Praze evidováno 6 397 neuspokojených žádostí do domovů pro seniory a 1 419 do domovů se zvláštním režimem.

Vzhledem k tomu, že většina klientů má zdravotní problémy, je seniorům v GrandParku celodenně poskytována nejen sociální, ale i zdravotní péče. „Je to samozřejmě náročné z personálního hlediska, ale pro nás je důležité poskytovat klientům kvalitní služby. Proto zde máme nejen pracovníky pro sociální péči, ale k dispozici je i lékař a po celých 24 hodin jsou v našem domově zdravotní sestry,“ zdůrazňuje ředitel domova Pavel Ritschel. Součástí týmu, který se o seniory stará, jsou i fyzioterapeuti či aktivizační pracovníci, kteří zajišťují pro klienty dopolední a odpolední program.

Také budova GrandParku je architektonicky a technicky přizpůsobena zdravotnímu stavu klientů. „Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením.“ dodává ředitel GrandParku. Významnou součástí celého areálu je terapeutická meditační zahrada.

GrandPark Praha-Štěrboholy je součástí rozvíjející se sítě domovů pro seniory s názvem GrandPark. „Naše populace stárne a postupně bude stále důležitější, aby lidé měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí. Chceme proto naši síť domovů dále rozšiřovat a do pěti let bychom rádi takovouto možnost poskytli lidem ve všech krajích,“ plánuje Ľubomír Vais.

Domov pro seniory GrandPark Praha-Štěrboholy přijímá klienty od prosince 2016 a může poskytovat sociální a zdravotní služby 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Praha-Štěrboholy služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov pro seniory je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

 

Věra Breiová

Manažer pro vnější vztahy

GrandPark, a. s.

Mobil: 734 235 252

E-mail: vbreiova@grandpark.cz