Pro pacienty ve VFN v Praze je díky finanční podpoře z ministerstva zdravotnictví lépe dostupná paliativní péče

Autor: Redakce | Zpravodaj | 2. 6. 2019

Praha, 3.6.2019 (VFN)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Programu Podpory paliativní péče finanční prostředky na pilotní provoz konziliárního týmu paliativní péče. Ve VFN poskytuje od roku 2017 specializovanou paliativní péči Centrum podpůrné a paliativní péče (CPPP) při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a pilotní projekt tak může navázat na práci tohoto centra, které svou klinickou, edukační a výzkumnou aktivitou hraje zásadní roli v rozvoji nemocniční paliativní péče v ČR.

Centrum podpůrné a paliativní péče ve VFN je centrem excelence v poskytování specializované paliativní péče a v souladu s mezinárodními doporučeními významně zlepšuje kvalitu péče a kvalitu života pacientů i ve velmi komplikovaných situacích a stavech.

Projekt „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277) je realizovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Cílem Programu Podpory paliativní péče je zvýšit dostupnost paliativní péče a současně zavést pilotní provoz konziliárních týmů paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče. Konziliární tým paliativní péče je jedním z typů specializované paliativní péče poskytované ve zdravotnickém zařízení. Součástí zavedení a pilotního provozu je také cílené vzdělávání odborných pracovníků. Pilotní provoz zároveň slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti KTPP, k jejich prověření v praxi, k ověření Metodiky zavádění paliativní péče v nemocnicích a dále k ověření základních Standardů poskytování nemocniční paliativní péče.

Všechny služby pilotního provozu jsou poskytovány multidisciplinárním týmem, který je tvořen profesionály různých odborností: lékaři, zdravotními sestrami, psychology a sociálním pracovníkem. Tým doplňuje dále pracovník pro sběr dat. Bližší informace o paliativní péči ve VFN naleznete na stránkách Centra podpůrné a paliativní péče www.paliace.cz nebo na FB stránkách Nemocniční paliativní péče.

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

O pilotním provozu

https://www.vfn.cz/odbornici/veda-a-vyzkum/evropske-granty-vfn/

 

Datum zahájení fyzické realizace: 1.6.2019

Datum ukončení realizace: 28.2.2021

Garant projektu (pracoviště): Centrum podpůrné a paliativní péče při KARIM VFN a 1. LF UK

Rozpočet: 4 936 336 Kč