Řídnutí kostní hmoty není radno podceňovat

Autor: Redakce | Zpravodaj | 11. 10. 2016

Každých 26 minut si v důsledku osteoporózy v ČR jeden pacient zlomí krček kosti stehenní1

Podle odhadů trpí celosvětově osteoporózou, neboli řídnutím kostí 7–8 % populace. Celý život se v kosti odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku a dalších důležitých stavebních prvků struktura nová. Tento proces závisí na našem pohybu, stravě, zdraví a dalších faktorech.

Osteoporóza vede k mnoha komplikacím. Nejzávažnější z nich je zlomenina krčku stehenní kosti, po níž až 20 % pacientů během následujícího roku zemře na další komplikace2. Zlomeninu související s osteoporózou utrpí ve svém životě 30-50 % žen a 15-30 % mužů, ženám přitom hrozí více než dvojnásobné riziko ve srovnání s muži3.

 


 

Ženám je osteoporóza nejčastěji diagnostikována po přechodu, kdy ztrácejí ochranu poskytovanou ženskými pohlavními hormony, estrogeny, které řídnutí kostí zpomalují,“ vysvětluje prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Po přechodu se u žen velmi často objeví prudký pokles hustoty kostí, u některých už 2 až 3 roky po klimakteriu, nejčastěji však přibližně po 5 až 8 letech.

Nemluvme jen o postmenopauzální osteoporóze

Osteoporóza může provázet mnohé jiné choroby a zhoršuje jejich průběh i kvalitu života nemocných. V tom případě se hovoří o tzv. sekundární osteoporóze. Patří sem jak onemocnění zažívacího traktu, tak revmatická onemocnění a všechny chronické zánětlivé choroby. „Vysoký počet nemocných má osteoporózu vyvolanou vedlejšími účinky léků, které musejí brát kvůli jiným nemocem, například pro léčbu autoimunní choroby. Nemocní, kteří například dlouhodobě užívají vyšší dávku glukokortikoidů, mají mnohonásobně vyšší riziko vzniku osteoporotických zlomenin, než ženy s „běžnou“ postmenopauzální osteoporózou,“ upozorňuje prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. a dodává: „Pokud jsou tito pacienti včas podchyceni, může se těmto zlomeninám zabránit.“

Osteoporóza se nevyhýbá ani mužům

Většinu pacientů s osteoporózou tvoří ženy, ale osteoporózu mívají i muži. Podle statistik se s ní potýká každý 5. muž po padesátém roce života. „Léčba osteoporózy u mužů je sice dostupná, ale obtížněji. Ne u všech léků souhlasily regulační orgány ČR s jejich používáním v praxi pro mužské pacienty. Mnohdy jde přitom o nemocné, kteří mají tzv. sekundární osteoporózu, tedy doprovázející jiné choroby, mnohdy nádorové onemocnění prostaty a další,“ uvádí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Diagnostice a léčbě osteoporózy se stále nevěnuje dostatečná pozornost

Přes závažnost choroby a jejích důsledků je situace v její diagnostice a léčbě celosvětově stále nedostatečná. „Je potřeba zlepšit výuku osteologie na lékařských fakultách, aktivovat vládní i nevládní organizace a přesvědčit plátce zdravotní péče (zdravotní pojišťovny), že prevence se vyplácí. Česká Společnost pro metabolická onemocnění skeletu se připojila k celosvětové akci „Call to Action to Address the Crisis in the Treatment of Osteoporosis“, kterou do dnešního dne podepsalo 33 organizací po celém světě,“ uvádí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Sekundární prevence – sami dbejte na zdraví svých kostí

Současný systém nemá dost sil ani prostředků pokrýt primární prevenci osteoporózy v plném rozsahu všech rizikových skupin. V současné době se s osteoporózou léčí jen 24 % žen a dokonce jen 12 % mužů4. Proto by lidé měli dbát na prevenci také sami. Jedná se o tzv. prevenci sekundární.

Co je to FRAX?

Na webu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (www.smos.cz) je volně k dispozici jednoduchý test (FRAX), kde si každý sám může spočítat, jaké má riziko zlomeniny v příštích deseti letech. Pokud vyjde riziko „hlavní osteoporotické zlomeniny vyšší než 20 % a/nebo riziko zlomeniny krčku stehenní kosti vyšší než 3 %, je potřeba okamžitě navštívit praktického lékaře a požádat o důkladné osteologické vyšetření.

Už jste utrpěli zlomeninu?

Každá osteoporotická zlomenina dramaticky zvyšuje riziko dalších zlomenin. Za osteoporotickou se považuje zlomenina, kterou pacient utrpěl po 50. roce věku s nepřiměřeným úrazovým dějem, například pádem ze stoje nebo při chůzi. Pokud člověk starší 50 let nebo někdo z jeho rodiny utrpěl osteoporotickou zlomeninu, je ohrožen progresí osteoporózy a dalšími zlomeninami. Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP proto s maximální snahou usiluje o to, aby byl i v České republice aplikován projekt „Fracture Liaison Services“. Tento program spočívá v aktivním vyhledávání všech osob, které utrpěly osteoporotickou zlomeninu. Ty jsou následně vyšetřeny, a pokud mají osteoporózu, jsou zapojeny do léčby, která výrazně sníží riziko dalších zlomenin. „Současná situace není v tomto směru ideální. Jen malé procento osob, které si zlomily předloktí při pádu po zakopnutí, je osteologicky vyšetřeno. I ti, kteří utrpěli typickou kompresivní zlomeninu obratle, často unikají další léčbě a naprosté většině z nich takovou léčbu ani nikdo nenabízí. Dokonce i po zlomeninách krčku stehenní kosti dostává léčbu, která by snížila riziko další zlomeniny, jen velmi malý počet nemocných,“ upozorňuje prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Pokud by se podařilo takový program rozběhnout, bylo by možné pomoct alespoň nejvíce ohrožené skupině nemocných. „Usilovně na tom pracujeme a snad se nám podaří se dostat do odpovídajících preventivních programů,“ dodává prof. Palička.

20. října proběhne Světový den proti osteoporóze

V roce 1998 vypracovala Evropská komise studii s názvem „Osteoporóza ve státech Evropského společenství – akce pro prevenci“, která v závěrech konstatuje, že osteoporóza postihuje milióny Evropanů, je příčinou mnohého utrpení a působí těžké ekonomické ztráty. Přesto je pouze v několika málo státech EU řazena mezi priority zdravotnictví. Zpráva zahrnuje řadu doporučení, z nichž se na předním místě nachází prevence. V této souvislosti je zde zdůrazněna i úloha pacientských organizací a apel na podporu jejich aktivit.

V České republice byla v roce 2000 založena česká Liga proti osteoporóze jako odezva na alarmující právy o stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou a jejích důsledků na celém světě. Za prvořadý cíl si stanovila působení na poli osvěty a šíření informací o závažnosti osteoporózy a významu prevence, o potřebě včasné diagnózy a včasného zahájení léčby, informace o nových diagnostických metodách a způsobech léčby. „Snažíme se, aby tyto informace byly zpracovány a publikovány ve formě přístupné široké veřejnosti, aby vedly k zájmu a spoluzodpovědnosti nás všech za své zdraví. Druhou oblastí je pomoc pacientům postiženým osteoporózou a hájení jejich zájmů na dostupných úrovních. Cílem je spoluvytváření dobrého vztahu mezi pacienty a lékaři, založeném na vzájemné důvěře a respektu,“ popisuje činnost Ligy proti osteoporóze její předsedkyně Ing. Věra Hrušková.

V letošním roce opět proběhne Světový den proti osteoporóze, který připadá na 20. října. Světový den vyhlašuje Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF – International Osteoporosis Foundation), jejíž je česká Liga proti osteoporóze členem. Aktivity světového dne proti osteoporóze kladou důraz na prevenci, správnou životosprávu a zdravou fyzickou aktivitu. Letošní akce ke Světovému dni osteoporózy je organizována ve spolupráci s rekondičním centrem VŠTJ Medicina Praha, ve spolupráci s lékaři z Osteocentra 3. Interní kliniky VFN a 1. LF UK a za podpory lékařů – odborných poradců Ligy. Více na www.osteo-liga.cz.

Význam pohybové aktivity v prevenci a léčbě osteoporózy

Ve věku nad 70 let trpí osteoporózou až 47 % žen a 39 % mužů. Jedním z nefarmakologických, ovlivnitelných faktorů působících preventivně i léčebně proti úbytku kostní hmoty je pravidelná pohybová aktivita.

Aktivity zatěžující kostru

Při cvičení dochází ke stimulaci kostních buněk, které podmiňují tvorbu nové kostní hmoty. Patří sem především každodenní chůze, při které se lze zvýšit zátěž dobře nastaveným batohem se svačinou na zádech. Kromě běžných denních činností je vhodné přidat i odporový (silový) trénink, s cílem zastavení fyziologického ubývání svalové hmoty, případně jejím lehkým navýšením. „Vždy by měl být kladen důraz na správné provádění cviků. Je třeba se vyvarovat především velkých nárazů (skoků), švihových pohybů, prudkému předklonu a rotací trupu, dále prudkým změnám poloh a zvedání těžkých břemen,“ upozorňuje Mgr. Bc. Martina Dyrcová, instruktorka pohybových aktivit, VŠTJ Medicina Praha. Optimální je alespoň zpočátku cvičit pod odborným dohledem, a to individuálně nebo v malých skupinkách.

Aktivity nezatěžující kostru

Tyto aktivity slouží především jako prevence pádů a následných zlomenin. Sem se řadí různá rovnovážná cvičení na udržení či zlepšení stability, ať už s vlastní vahou nebo s využitím rozmanitých pomůcek (velké gymnastické míče, malé míče, overbally, balanční plošiny – čočka, bosu, pružné gumy aj.). Nezbytnou roli v předcházení pádům hrají kromě rovnováhy i ostatní koordinační schopnosti, které trénujeme ideálně prostřednictvím jednoduchých aktivit, jakými může být například nordic walking nebo plavání. Důležité jsou cviky aktivující hluboký stabilizační systém páteře, jehož zapojením předcházíme, zmírňujeme či úplně odstraňujeme bolesti zad, a navíc nám zabezpečí vysoce efektivní provádění všech ostatních cviků. Kvalitu provádění pohybů je opět vhodné zajistit přítomností odborného dohledu, který nás vede a kontroluje.

Zásada 6P při zahájení cvičení:

  • Nechte si poradit

  • Začínejte pomalu – nesnažte se dohnat, co jste dosud zameškali

  • Hýbejte se pravidelně – lépe trochu každý den než vyčerpávající výkon jednou týdně

  • Cvičte pomalu a procítěně – vnímejte svoje tělo

  • Postupně si přidávejte počet opakování

  • Dodržujte přiměřenou intenzitu – například dle Borgovy škály individuálního vnímání zátěže

Prevence i léčba spočívají ve zdravém životním stylu

Osteoporóza je závažné onemocnění, dá se ale úspěšně léčit. Pro nemocné, ale i pro ty, kteří se jí obávají, je důležité upravit životní styl – dbát na pravidelný pohyb a dostatečný příjem vápníku a vitamínu D. K prevenci osteoporózy se doporučuje příjem 1 000 mg vápníku denně. Ženám po menopauze Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovuje denní příjem vápníku na 1 300 mg. U českých žen se však průměrný příjem vápníku ze stravy pohybuje pod 500 mg denně a doporučeného denního příjmu nedosahuje až 78 % českých žen.

Zastavit nebo zpomalit úbytek kostní hmoty lze i pomocí biologické léčby

Jednou z možných cest léčby osteoporózy je zastavit nebo zpomalit přirozený úbytek kostní hmoty s věkem. To je možné díky dietním opatřením, cvičení a také tzv. antiresorpční léčbě. Nejnovějším pomocníkem k léčbě osteoporózy je biologická léčba. „Biologické léky často představují naději pro pacienty s nejzávažnějšími formami chorob, u nichž standardní léčba selhala či není možná. Například pro pacienty se závažnou formou osteoporózy je díky tomu k dispozici lék, který příznivě ovlivňuje kostní hmotu a nárůst kostní mineralizace,“ uzavírá prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Příklady cviků vhodných k prevenci osteoporózy

Cvik 1 – Protažení prsních svalů

Postavte se před zárubně dveří. Ruce opřete o rám dveří do první ze zobrazených pozic. Trup držte napřímený, neprohýbejte se v bedrech. Pomalým pohybem nakloňte tělo dopředu, až vnímáte mírný tah prsních svalů. V dosažené pozici vydržte 15 sekund, pravidelně dýchejte, vraťte se zpět. Totéž zopakujte v dalších dvou vyobrazených pozicích rukou.


Zdroj obrázků: www.strecink.cz

Cvik 2 – Bojovník

Postavte se, široce rozkročte nohy, pravé chodidlo vytočte do strany. Držte napřímenou páteř, kostrč nechejte klesat k patám. Ohněte koleno pravé nohy, ruce rozpažte do výše ramen a pohled směřujte do dálky přes pravou ruku. Ramena jsou uvolněná, levý bok tlačíme dolů, váha je rozložená na obou chodidlech. V pozici vydržte 15 sekund, pravidelně dýchejte. Totéž na druhou stranu.

Zdroj obrázku: http://www.freedigitalphotos.net/

 

Cvik 3 – Protažení ohybačů kyčle

Klekněte si na pravé koleno, levou nohu pokrčte v kyčli a opřete o chodidlo. Napřimte záda, hlava je v prodloužení páteře, držte podsazenou pánev. Pomalu přeneste váhu dopředu na pravou nohu, až ucítíte mírný tah svalů v oblasti pravého třísla. V této pozici vydržte 15 sekund, pravidelně dýchejte. Totéž na druhou stranu.

Zdroj obrázku: http://www.freedigitalphotos.net/

 

Cvik 4 – Střecha

Klekněte si na všechny čtyři. Špičky nohou zapřete o podložku, natahujte kolena, pánev pomalu zvedejte nahoru, kostrč tlačte ke stropu. Paty nechejte klesat k podložce. Pokud je to pro vás bolestivé, nesnažte se paty za každou cenu položit na zem. Napřimte páteř a hlavu nechejte uvolněnou mezi pažemi. Vydržte 15 sekund, pravidelně dýchejte.

Zdroj obrázku: http://www.freedigitalphotos.net/

 

Cvik 5 – Zvedání pánve

Lehněte si na záda, ruce položte podél těla. Pokrčte nohy a chodidla opřete o podložku. Velmi pomalu zvedejte pánev obratel po obratli od podložky až do úrovně lopatek. Následně jeden obratel po druhém pokládejte zpět na podložku. Pravidelně dýchejte. Opakujte 10krát.

Zdroj obrázku: http://www.freedigitalphotos.net/

 

 

Kontakt pro další informace

 

Lenka Dudková

AMI Communications

Tel.: 234 124 112

Mobil: 724 012 626

Email: lenka.dudkova@amic.cz


1 ÚZIS

2 Cooper C. Am J Med 1997; 103: s. 12-17

3 Johnell et al. Osteoporos Int 2005; 16: s. 3-7

4 Svedbom et al. Arch Osteoporos 2013; 8:137, s. 40-218