Rozsáhlá studie z reálného prostředí provedená v zemích Střední a Východní Evropy ukázala preference pacientů týkající se možností léčby fibrilace síní

Autor: karelattl | Tisková zpráva, Zpravodaj | 4. 5. 2020

 

  • Studie zjišťovala, jak pacienti s fibrilací síní (FS) vnímají antikoagulační léčbu
  • Hodnocení pacientů týkající se pohodlnosti léčby a spokojenosti s léčbou byly významně vyšší u dabigatranu ve srovnání s antagonisty vitaminu K (AVK) napříč panelem[i]
  • Jedná se o nejrozsáhlejší prospektivní studii tohoto typu v regionu

 

Praha, 4. května 2020 – Společnost Boehringer Ingelheim oznámila výsledky observační prospektivní studie RE-SONANCE, nejrozsáhlejší neintervenční studie tohoto druhu v regionu Střední a Východní Evropy a Izraele. Studie se snažila vyhodnotit postoje pacientů s FS týkající se antikoagulační léčby dabigatranem ve srovnání s AVK při prevenci cévní mozkové příhody (CMP). Studie u pacientů s nevalvulární FS zjistila významně vyšší pacientské skóre pro pohodlnost léčby a spokojenost s léčbou u dabigatranu ve srovnání s AVK.1 Výsledky byly zveřejněny v časopise Open Heart Journal britského vydavatelství BMJ, který zaštiťuje Britská kardiovaskulární společnost.

 

Studie v reálném prostředí se účastnilo 9 472 pacientů s nevalvulární FS probíhala v 11 evropských zemích (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Slovinsko) a Izraeli. Observační, prospektivní, multicentrická, mezinárodní studie RE-SONANCE využívala validovaný dotazník Postoje k antikoagulační léčbě (PACT-Q) k vyhodnocení postojů pacientů s FS, kteří již užívali AVK, ale začali užívat dabigatran (kohorta A), a dále nově diagnostikovaných pacientů, kteří začali léčbu buď s dabigatranem nebo AVK (kohorta B) a absolvovali tři návštěvy lékaře za přibližně 6měsíční období*.  V obou kohortách většina pacientů trpěla komorbiditami a užívala konkomitantní medikaci. Primárními zkoumanými ukazateli studie byly pohodlnost léčby a spokojenost s léčbou.

 

Klíčové závěry:

  • V kohortě A (4 103 pacientů s FS, kteří z AVK přešli na dabigatran) dotazník PACT-Q2 zaznamenal významně lepší výsledky (p<0.001 u všech) jak pro pohodlnost léčby, tak spokojenost s léčbou
  • V kohortě B (5 369 nově diagnostikovaní pacienti užívající buď dabigatran nebo AVK) zaznamenal dotazník PACT-Q2 významně vyšší skóre (p<0.001 pro všechny) u pacientů užívajících dabigatran, než těch užívajících AVK u obou ukazatelů, tedy jak pohodlnosti léčby, tak spokojenosti s léčbou
  • Pacientské skóre pro pohodlnost léčby a spokojenost s léčbou byly významně vyšší u skupiny pacientů užívajících dabigatran ve srovnání s AVK

 

Závěr studie je takový, že pacienti, kteří dlouhodobě užívali AVK a následně přešli k dabigatranu, nebo ti pacienti, kteří byli nově diagnostikováni a rovnou začali užívat dabigatran, pociťují vyšší pohodlnost léčby a spokojenost s léčbou ve srovnání s pacienty, kteří užívají AVK.1

 

Hlavní řešitel studie, profesor Dragos Vinereanu, Prezident Rumunské kardiologické společnosti, řekl: „Studie RE-SONANCE zkoumala variace v postojích pacientů dle země i věku k léčbě FS dabigatranem nebo AVK. Výsledky studie poskytují další potvrzení toho, že pacienti preferují přechod od AVK k dabigatranu nebo začátek léčby pomocí dabigatranu namísto AVK k prevenci CMP u nově diagnostikovaných pacientů s FS. Analýza studie rovněž zdůrazňuje potřebu zlepšení edukace pacientů v oblasti antikoagulační léčby.“

 

Studie podotýká, že zapojení pacientů do rozhodování o jejich antikoagulační léčbě je důležité, stejně jako vyhodnocování postojů pacientů k léčbě, protože tento faktor „může ovlivnit dodržování léčby a tím i její výsledky“. I přes tuto skutečnost jsou „informace o postojích pacientů s nevalvulární FS k dlouhodobé antikoagulační léčbě omezené“.1

 

Michael Kraft, Medicínský ředitel regionálního centra společnosti Boehringer Ingelheim se sídlem ve Vídni dodává: „Orální antkikoagulancia (OACs) jsou klíčová při managementu tromboembolického rizika u pacientů s FS. Účinná antikoagulační léčba a dodržování léčby jsou zásadní pro to, aby se pacient vyhnul vážným nežádoucím účinkům a dosáhl dostatečné kontroly antikoagulace. Dle směrnic Evropské kardiologické společnosti mohou spolurozhodování o léčbě s pacientem a organizace léčby dle potřeb pacienta přinést významné benefity. Jedná se například o zvýšení adherence k léčbě a dodání pacientovi pocitu, že o své léčbě spolurozhoduje při respektování jeho preferencí, potřeb a hodnot. Studie RE-SONANCE poskytuje další důkaz, že pacienti užívající dabigatran hodnotí svou léčbu v oblastech pohodlnosti léčby a spokojenosti s léčbou významně lépe ve srovnání s pacienty užívajícími AVK. Toto může vest ke zlepšení adherence k léčbě a život zachraňujícímu výsledku léčby.“

 

Studie rovněž podotýká že: „Lékařům musí být poskytnuty důkazy o tom, která léčebná varianta nejlépe odpovídá klinické prezentaci jejich pacientů. […] Pokud jde o pacienty, implementace edukačních strategií může významně zlepšit jejich adherenci k léčbě OACs ve srovnání s běžnou léčbou.[ii] […] Sledováním toho, které informace pacienti postrádají, může dojít k nastavení optimálních edukačních programů. Podobný přístup doložitelně zvyšuje užívání OACs pacienty i počet pacientů dosahujících léčebného účinku v rámci terapeutického rozmezí.[iii] V neposlední řadě mohou edukační programy významně snížit riziko rekurentní CMP ve srovnání s běžnou lékařskou péčí.3

 

Více informací o studii je k dispozici zde: http://dx.doi.org/10.1136/openhrt-2019-001202.

 

[i] Vinereanu D, Napalkov D, Bergler-Klein J, et al.  Patient perception of anticoagulant treatment for stroke prevention (RE-SONANCE study).  Open Heart 2020;7:e001202. doi: 10.1136/openhrt-2019-001202. Available at: https://openheart.bmj.com/content/7/1/e001202

[ii] Maikranz V, Siebenhofer A, Ulrich LR, et al. Does a complex intervention increase patient knowledge about oral anticoagulation? – a cluster-randomised controlled trial. BMC Fam Pract 2017;18:15.

[iii] Clarkesmith DE, Pattison HM, Lip GY, et al. Educational intervention improves anticoagulation control in atrial fibrillation patients: the TREAT randomised trial. PLoS One 2013;8:e74037.