Stanoviska České lékárnické komory k pozměňovacím návrhům novely zákona o léčivech, které upravují dodávky léků, lékový záznam a úhradu léčebného konopí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 15. 5. 2019

Praha, 16. května 2019 (ČLnK)

Česká lékárnická komora (ČLnK) seznámila poslance Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR se svými stanovisky k aktuálně projednávaným pozměňovacím návrhům zákona o léčivech.

ČLnK podporuje:

  • poskytnutí certifikátů vydávaných SÚKL k využití pro komunikaci zdravotnických zařízení s dalšími orgány státní správy,
  • rozšíření povinnosti zadavatelů a zpracovatelů reklamy a omezení odpovědnosti šiřitelů reklamy na léčiva a další produkty,
  • odstranění duplicit v přestupcích ohledně protipadělkové směrnice,
  • snahu zachovat povinnost distribučních firem dodat léky do lékárny do dvou pracovních dnů od objednávky a zrušení monopolu doručení léčivých přípravků jen jediným distributorem (2818 PN poslance Daniela Pawlase).

ČLnK doporučuje:

  • jen postupné uvolňování hrazení přípravků z léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění,
  • zpřístupnit údaje v lékovém záznamu pacienta na 5 let také lékárníkům a klinickým farmaceutům.

ČLnK nesouhlasí:

  • s návrhem na zásilkový prodej léků na předpis (pozn.: s ministerstvem zdravotnictví, SÚKL a zdravotními pojišťovnami budou ale ČLnK a odbornými společnostmi projednány podmínky zajištění doručení léků handicapovaným pacientům prostřednictvím návštěvní služby lékárníka),
  • s poskytováním údajů o ceně léčivých přípravků v lékárnách. Mnohem důležitější je znát skutečné ceny výrobců léčiv a docílit zároveň stavu, kdy výrobce svou slevu z maximální ceny poskytne všem pacientům.

Protože dostupnost léků je v zájmu všech českých pacientů, vítají lékárníci snahu zachovat povinnost distributora dodat léky do lékárny do dvou pracovních dnů od objednávky. K předloženému pozměňovacímu návrhu, jež upravuje dobu nahlížení do lékového záznamu, se ČLnK vyslovila nesouhlasně. Pro poskytování adekvátní zdravotní péče pacientům z něj musí mít lékárníci možnost čerpat informace stejně jako lékaři po dobu 5 let. Komora dále upozorňuje, že náklady navržené změny o úhradě konopí budou vyšší než deklarované, proto nabádá k počáteční opatrnosti při hrazení těchto přípravků z veřejného zdravotního pojištění. ČLnK se nesouhlasně vyjádřila také k pozměňovacímu návrhu o poskytování údajů o ceně léčivých přípravků v lékárnách.

ČLnK pečlivě sleduje legislativní proces okolo novely zákona o léčivech a aktivně poukazuje na nedostatky, které mohou negativně ovlivnit péči o pacienty. Lékárníci trvají na zachování povinnosti distributora dodat léky do lékárny během dvou pracovních dnů od objednávky. K této problematice jsou připraveny dva pozměňovací návrhy. „Vzhledem k tomu, že pravidelné dodávky do lékáren jsou zásadní pro přístup pacientů k léčivým přípravkům, ČLnK podporuje alternativní návrh pana poslance Pawlase, který řeší právo distributora na dodávky léků od výrobců vhodným způsobem,“ uvádí prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

Pětileté nahlížení do lékového záznamu i pro lékárníky

Součástí novely zákona o léčivech je dlouho očekávaný lékový záznam pacienta. „V případě zájmu pacienta o vyhodnocení preskripce jako rozšířené možnosti zdravotnické péče je vhodné, aby i lékárníci měli možnost čerpat údaje z lékového záznamu po delší období než jeden rok. Komora proto podporuje návrh na pětileté nahlížení nejen pro lékaře, ale také pro lékárníky,“ komentuje viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Lékárníci vybízí k opatrnosti při hrazení konopí ze zdravotního pojištění

Lékárníci varují před unáhleným přijetím maximální úhrady léčivých přípravků s léčebným konopím ze zdravotního pojištění. Obávají se možnosti vzniku nekontrolovatelného tlaku na rozpočty zdravotních pojišťoven, které by v takovém případě mohly vynaložit řádově vyšší částku než původně odhadovaných 400 milionů Kč ročně. „Přestože se jedná o vysokou finanční částku, postrádáme jí odpovídající analýzu dopadu na rozpočty zdravotních pojišťoven a účelnosti léčby jako takové. Proto doporučujeme začít úhradu léčebného konopí v intencích pozměňovacího návrhu, který navrhuje 90% úhradu a limit 30 g léčebného konopí za měsíc spolu s možností revizního lékaře zdravotní pojišťovny měsíční limit individuálně navýšit,“ komentuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

Komora současně poukazuje, že zavedením úhrady z veřejného zdravotního pojištění u přípravků s léčebným konopím se tyto přípravky stanou cenově regulovanými. Nově tak bude nutné náklady na přípravu těchto přípravků v lékárnách, v mnoha případech značně nákladnou, hradit z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím tzv. taxy laborum, která je upravena v cenovém předpisu vydávaném ministerstvem zdravotnictví. „Náklady spojené s navrhovanou změnou budou vyšší než deklarované. Cenový předpis bude muset být v případě převedení konopných přípravků mezi hrazené novelizován,“ vysvětluje viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., a upozorňuje, že odůvodnění pozměňovacího návrhu s náklady lékáren vůbec nepočítá.

Hlášení údajů o ceně nemá žádnou hodnotu v prostředí, v němž se rozsáhle poskytují neadresné zpětné bonusy

Lékárníci také považují za zbytečné hlášení údajů o ceně léčivých přípravků v lékárnách. Vzhledem k tomu, že proces stanovování cen a úhrad není nijak závislý na cenách přípravků v lékárnách, není nutné kvůli tomu údaj o ceně požadovat. „Nesouhlasíme s poskytováním údajů o ceně jako takovým, a proto ČLnK podporuje návrh na zrušení novelizačních bodů, v nichž se v rámci hlášení o léčivých přípravcích požaduje údaj o ceně z lékáren, od distributorů i držitelů registrací léčivých přípravků,“ uvádí Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK, s tím, že jakýkoli údaj o ceně nemá navíc žádnou hodnotu v prostředí, v němž se rozsáhle poskytují neadresné zpětné bonusy.

Úprava reklamy v lékárnách

ČLnK podporuje pozměňovací návrh, jímž se upravuje zákon o regulaci reklamy v oblasti léčiv či doplňků stravy. V něm se vypouští ustanovení o odpovědnosti šiřitelů za obsah reklamy na léčiva a další produkty. „Šiřiteli reklamy jsou mimo jiné také provozovatelé lékáren např. prostřednictvím letáků doprovázejících dodávky sortimentu. Ti přitom nemají žádný vliv na obsah reklamy a nemohou ani ověřovat její pravdivost,“ popisuje tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

Další návrh, který ČLnK podporuje, řeší legislativní vadu předchozí tzv. protipadělkové novely a odstraňuje tak duplicitní skutkovou podstatu. Podpůrné stanovisko zaujímá také vůči rozšíření počtu subjektů, kterým Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytne údaje vztahující se k certifikátům, které vydává pro přístup k systému eReceptu. K přeshraničním elektronickým receptům se lékárníci vyjádřili neutrálně.

 

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.