VFN v Praze získala evropskou dotaci na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii

Autor: Redakce | Zpravodaj | 3. 10. 2017

Praha, 4.10.2017 (VFN)

VFN v Praze zahájila v říjnu 2017 realizaci projektu „Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze“. Pořízení přístrojů výrazně přispěje ke zvýšení kvality vysoce specializované diagnostické a léčebné péče o pacientky se zhoubnými gynekologickými nádory (zhoubné nádory prsu, vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, ovária, tuby a peritonea, gestační trofoblastická nemoc).

Pořizované vybavení odpovídá Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii dle Věstníku MZ ČR.  Nákup zařízení je zcela nezbytný pro zachování vysoké úrovně standardů poskytované onkogynekologické péče.

Realizace projektu přispěje prostřednictvím zvýšení úrovně vybavenosti centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii zejména:

  • ke zkvalitnění diagnostiky,
  • ke snížení zbytné zátěže pro onkologicky nemocné pacientky,
  • k výraznému zvýšení efektivity využívaných technologií při poskytování péče onkologickým pacientkám.

Změny jsou očekávány v oblasti diagnostiky, léčby i následné péče.

V oblasti diagnostiky povede zvýšení úrovně vybavenosti centra k větší dostupnosti moderních diagnostických přístupů, k lepší možnosti individualizovat diagnostický postup (např. doplnit cílené vyšetření, omezit indikace dalších zobrazovacích metod), a zkrátit tak dobu od diagnózy k léčbě. V neposlední řadě může užití moderních diagnostických metod, především expertní ultrazvukové vyšetření za využití high-end přístroje, šetřit kapacity dalších zobrazovacích metod (CT, MRI, PET).

V oblasti léčby povede zvýšení vybavenosti centra ke zlepšení technologické kvality operační léčby při kratším operačním času a menší krevní ztrátě (např. využití moderní elektrokoagulace), větší individualizaci operačního přístupu (možnost využití miniinvazivní chirurgie jako stupně ve výběru pacientek pro miniinvazivní či otevřený výkon, nebo chemoterapii s následnou operační léčbou), snížení invazivity operační léčby (využití laparoskopických metod) a zlepšení individualizace následné léčby (např. chirurgický staging a cílení radioterapie u lokálně pokročilých nádorů děložního čípku).

V oblasti následné péče povede zvýšení vybavenosti k zlepšení diagnostiky recidiv onemocnění a snížení nutnosti využívat další diagnostické, popř. i invazivní diagnostické přístupy.

Onkogynekologické centrum ve VFN je výjimečným pracovištěm v rámci poskytované péče v ČR a je největším onkogynekologickým centrem v ČR. V současnosti je jediným pracovištěm, které rutinně provádí rozsáhlé resekční výkony v pánvi, zahrnující pánevní exenterace a tzv. laterálně emendované resekce (LEER). Pro řadu center z ČR slouží jako konzultační pracoviště pro vzácné případy nebo složité výkony. Je jedním ze tří pracovišť v ČR s evropskou akreditací pro vzdělávání v oboru onkogynekologie (EBCOG). Slouží tak jako výukové pracoviště pro funkční specializaci v onkogynekologii pro celou ČR. Kvalitu Centra zvyšuje i výzkumná činnost na mezinárodní úrovni. Centrum je jedním z nejvyhledávanějších pracovišť pro stáže zahraničních lékařů v Evropě.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, Investiční priorita: 06. 2. 56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

 


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.


O projektu

http://www.vfn.cz/o-nemocnici/veda-a-vyzkum/granty-vfn/

Projekt Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Garant projektu (pracoviště): Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005159
Rozpočet projektu: celkem 62 266 133 Kč, z toho celková maximální výše prostředků z ERDF 44 969 999,25 Kč (74,95 % celkových způsobilých výdajů). Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu 7 937 999,86 Kč (13,23 % celkových způsobilých výdajů). Povinné spolufinancování VFN ve výši 11,82% celkových způsobilých výdajů.