XXIV. Pražské chirurgické dny přinesou žhavá témata

Autor: eliska | Zpravodaj | 16. 5. 2017

Praha, 17. května 2017

Ve dnech 18. a 19. května 2017 proběhne v pražském hotelu Clarion již XXIV. ročník Pražských chirurgických dnů, největšího českého chirurgického kongresu s mezinárodní účastí. Kongres probíhá již od roku 1982 jako nástupce historických setkání českých chirurgů pořádaných I. chirurgickou klinikou (od 20. let minulého století) a dále kongresů České chirurgické společnosti. Odborníci se budou věnovat tématům zahrnujícím nejen chirurgii, ale půjdou napříč medicínou až po další otázky zdravotnické a humanitární v oblastech postižených válečným konfliktem nebo zdravotnické pomoci ČR Medevac.

Letošní XXIV. ročník je výjimečný nejen velmi vysokým zájmem – ale i aktivní účastí zahraničních i významných českých hostů – z řad nejvyhledávanějších odborníků z oblasti chirurgie, onkologie, traumatologie, hematologie a řady dalších oborů, ale zároveň i historicky jedním z největších počtů přihlášených účastníků kongresu v obou jeho sekcích. Témata kongresu si zvolili tradičně účastníci předchozích ročníků především z oblastí, které v chirurgii zažívají největší rozmach a pokrok či jsou nejdiskutovanější, otevřená…

Letošní témata mimořádně zasahují do každodenní praxe řady lékařů chirurgů, ale praktikujících i v nechirurgických oborech. Nosnými tématy byly zvoleny chirurgické postupy v léčbě onemocnění pankreatu, reálný dopad studií a experimentů na současnou onkochirurgii kolorekta, genetiku v onkologii, nové generace antikoagulancií (NOAC) v klinické praxi, poranění hlezna a nohy,“ vysvětluje Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., přednosta I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a prezident kongresu.

Jednotlivé sekce a bloky kongresu

  • Pro sekci týkající se karcinomu pankreatu přijal pozvání světově uznávaný odborník (přezdívaný Papež chirurgie pankreatu), jedna z aktivně plně činných legend Prof. Dr. Med. Markus W. Büchler působící jako přednosta Kliniky chirurgických oborů na Univerzitě v Heidelbergu. Ten zde z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. a děkana 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. převezme titul mimořádného profesora 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Miniinvazivní postupy v léčbě onemocnění slinivky bude hájit a prezentovat prof. Tobias Keck, z Univerzity v Lübecku, který patří k absolutní světové špičce právě v této oblasti.

  • Velmi očekávaným tématem kongresu je i otázka reálného dopadu studií a experimentů na současnou onkochirurgii kolorekta, kde je Česká republika stále na předních místech v oblasti incidence. Cílem sdělení předních českých (mimo jiné prof. J. Hoch, předseda Koloproktologické společnosti) a zahraničních (prof. Werner Kneist, Univerzita v Mainzu) odborníků je prezentace vysoce aktuálních poznatků ze společných programů i přenesených světových trendů.

  • Ke zpracování a přednesení aktuálního stavu a možností, tedy reálných výstupů pro klinickou praxi v oblasti genetiky v chirurgických oborech, byli vyzváni špičkoví specialisté napříč obory v čele s patology (prof. Pavel Dundr z Ústavu patologické anatomie), onkology (skupiny prof. Jana Žaloudíka a prof. Luboše Petruželky z MOU v Brně, respektive Onkologických klinik v Praze) a další specialisté.

  • Samostatným vyžádaným tématem je otázka NOAC (nových skupin perorálních antikoagulancií) s jejich indikacemi, riziky a způsobem vedení léčby. K přednáškám byli vyzváni i dva nejpřednější znalci této problematiky v ČR – prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. a prof. MUDr. M. Penka, DrSc. V průběhu tohoto bloku bude zároveň udělena cena prof. Marie Peškové.

  • V oblasti endoprotetiky v traumatologii je připraven zajímavý program s účastí předních zahraničních traumatologů.

  • Do skupiny Poranění hlezna a nohy připravil sdělení tým prof. MUDr. P. Dufka (Neustadt), představitele německé traumatologie, spolu s týmem prof. MUDr. Pavla Dungla, představitele české ortopedie a traumatologie. Dále je aranžována přednáška docenta Karla F. Brauna z Mnichova, pojednávající o volbě artroplastiky po poraněních kyčelního kloubu, a samozřejmě řada přednášek českých specialistů.

  • Přednášku o poraněních zbraněmi používanými v rámci aktuálního terorismu bude prezentovat prof. MUDr. M. Zeman, DrSc.

  • V rámci kongresu bude předneseno i sdělení týkající se vraždy Otýlie Vranské, která nebyla dosud vyřešena. Problematikou této neuzavřené kauzy a novými poznatky se dlouhodobě zabývá Mgr. Radek Galaš z Policejního muzea ve spolupráci s uznávanými forenzními antropology České republiky.

Prostor pro pomoc: Medevac

Renomé kongresu umožnilo věnovat sekci vysoce aktuálnímu tématu: otázkám zdravotnické a humanitární pomoci v oblastech postižených válečným konfliktem a řešení krizových situací při teroristických útocích, kde díky spolupráci organizátorů, především pak VFN v Praze a Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR byla do programu Pražských chirurgických dnů zařazena již opakovaně sekce Medevac – zdravotnická pomoc ČR.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jako pilotní nemocnice programu Medevac organizuje toto unikátní mezioborové setkání, kterého se kromě zdravotníků účastní i nejvyšší představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zahraničí ČR. Lékaři, kteří se na projektu Medevac podíleli, představí široké odborné veřejnosti své zkušenosti s řešením zdravotnické péče a vývoj problematiky v pro nás odlišných podmínkách a především zatím i v neobvyklých situacích, které se nás, minimálně svými dopady, jistě dotknou a nyní již přímo i výrazně dotýkají,“ dodává prof. Krška.

 

O kongresu XXIV. Pražské chirurgické dny

Pražské chirurgické dny patří jednoznačně k největším chirurgickým akcím s mezinárodní účastí, a to nejen v ČR. Již tradičně ji pořádá nejstarší a největší česká chirurgická klinika – I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK spolu s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze v čele s její ředitelkou Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. a 1. lékařskou fakultou UK v čele s děkanem prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc. Mezinárodní kongres probíhá pod přímou patronací rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. Odbornými garanty a spolupracovníky kongresu jsou ČLS JEP, Česká chirurgická společnost, Česká společnost pro trombózu a hemostázu a další odborné společnosti. Letošního ročníku se zúčastní zástupci Německé chirurgické společnosti,a Spolku bavorských chirurgů a řada dalších zahraničních hostů.

Letošní ročník probíhá v roce, kdy si připomínáme uplynutí 150 let od narození jedné z největších postav české chirurgie – profesora Otakara Kukuly.

V rámci kongresu zároveň proběhne Valná hromada českých chirurgů a schůze výboru České chirurgické společnosti.

Na tento kongres navazuje další a to zásadní událost světového významu, kongres E-AHPBA v Mainzu. Díky společným tématům a především pozvaným účastníkům (prof. Büchler, Keck) se budou moci účastníci XXIV. Pražských chirurgických dnů jako první seznámit s některými zásadními trendy a postupy v medicíně, budou tudíž moci získat nejmodernější a nejrelevantnější informaci v přímém kontaktu a zúčastnit se diskuze.

Paralelně s programem lékařů zároveň probíhá v rámci kongresu Pražské chirurgické dny i program pro nelékařský personál, a to především pro zdravotní sestry. I pro ně je zajištěný velmi atraktivní scénář přednášek, sdělení a prezentací nejerudovanějšími odborníky napříč obory. Program reflektuje hlavní témata kongresu a tradičně má velmi vysoké hodnocení a kredit.

 

 

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

www.lf1.cuni.cz

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) je v současnosti nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů.

1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka probíhá na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i  v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních.

 

Pro další informace:

Filip Brož, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: filip.broz@vfn.cz, tel.: 607 082 521

Regina Rothová, AMI Communications, e-mail: regina.rothova@amic.cz, tel.: 724 012 629