Zdravotnictví je synonymem soustavného osobního rozvoje

Autor: eliska | Zpravodaj | 9. 2. 2016

Zdravotnictví jako profesní odvětví rozhodně není lehkým oborem. Ať už se jedná o lékařské či nelékařské zdravotnické pracovníky, jejich příprava na provádění praxe nekončí nikdy. Zákon 95/2004 Sb. ukládá soustavné prohlubování odborné způsobilosti lékařům, zubním lékařům a farmaceutům. Zákon 96/2004 Sb. klade stejné požadavky na zdravotní sestry, porodní asistentky a ostatní nelékařská povolání.

Celoživotním zdravotnickým vzděláváním se dle § 53 odst. 1 rozumí „průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.“ V odstavci 2 je dále uvedeno, že celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Systém celoživotního vzdělávání zdravotnického personálu je v ČR založen na získávání daného počtu kreditů, jež udělují akreditované instituce a organizace v rámci odborných školení, seminářů a kurzů.

Ovšem samostudium je taktéž velmi důležitá součást vzdělání. V systému je sice za aktivitu celoživotního vzdělávání považováno, ale není dotováno žádnou kreditní hodnotou. Uvědomme si, jaký posun v posledních letech udělaly informační technologie. E-learning je pro zdravotníky bezesporu efektivním nástrojem vzdělávání. Šetří čas i finanční prostředky a přitom je didakticky plnohodnotný. Potřebu vzdělávání i po získání odborné způsobilosti – ať už formou specializačních studijních oborů nebo dalších navazujících programů – potvrdí všechny vzdělávací instituce, které tyto formy vzdělání pro zdravotnický personál organizují,“ dodává Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI, který poskytuje online MBA a LLM studium.

Kontinuální profesní rozvoj pracovníků ze zdravotnické sféry však nezahrnuje pouze vzdělávání po odborné stránce, ale musíme jej chápat v širších souvislostech. To znamená, měli by pracovat i na svém osobním rozvoji, duševní hygieně, efektivním životním stylu, dále na komunikačních dovednostech, organizačních a řídících schopnostech, etickém chování apod. Oblast celoživotního vzdělávání tedy poskytuje širokou nabídku vzdělávacích aktivit od organizovaných akcí (kurzy, workshopy, semináře, stáže, klinické dny, mezinárodní kongresy, konference) až po publikační a přednáškovou činnost či samostudium odborných časopisů a literatury. Poskytovatelů celoživotního vzdělávání je celá řada od vysokých škol, postgraduálních institucí, vzdělávacích institutů, akademií, odborných lékařských společností, profesních organizací až po zdravotnická zařízení.

 

CEMI (Central European Management Institut)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 600 úspěšnými absolventy a téměř 400 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Institut CEMI je držitelem certifikátu partnerství projektu Tango, jenž podporuje zdravotně znevýhodněné manažery. Již třetím rokem také spolupracuje s projektem Ocenění českých podnikatelek, který koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které vás podpoří v profesním i osobním růstu. Více informací naleznete na www.cemi.cz.